Házirend

HÁZIREND

I. ADATOK

Batthyány Lajos Általános Iskola

1015 Budapest, Batthyány u. 8.

Hatályba lépés időpontja: 2005. január 1.
Következő felülvizsgálat határideje: 2006. december 31.
Elfogadás módja: Tantestületi értekezleten nyílt szavazással

Egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék és a diákönkormányzat, melyek egyetértését képviselőjük aláírása igazolja.

II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI SZABÁLYOK

A tanulók jogait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 10. és 11.§ tartalmazza.

1. A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. (lásd: IV. fejezet iskolai munkarend)

2. A gyermek illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. (Ennek a jognak érvényesülnie kell az iskola működésének egészében.)

3. A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, hogy részére a tanítás során az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. (érvényesül a pedagógiai programban, valamint lásd: II/7. tantárgyválasztás)

4. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát az iskola tiszteletben tartsa. E jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, valamint az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. (lásd: VII. védő-óvó előírások)

5. A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit. (könyvtár, számítástechnika-terem, sport- és szabadidő létesítmények) (lásd: V. helyiség és területhasználat.)

6. Joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, pl.:

· A tanuló ismerje érdemjegyeit, valamint tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának szöveges értékelését.

· A témazáró dolgozatok írásának időpontját legalább 1 héttel előbb be kell jelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg ezt a tanító/szaktanár a naplóba írja be.

· Egy nap 2 témazárót lehet íratni.

· A tanuló tudáspróbáit, dolgozatait kézhez kapja otthoni bemutatásra.

7. Joga van a 7–8. évfolyamon a pedagógiai programban szereplő nem kötelező tanórai foglalkozások közül az alábbiak szerint választani:

Emelt szintű idegen nyelv

Egészséges élet tantárgyak.

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, melyekből a tanulók választhatnak. A tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy választásával kapcsolatos döntést írásban.

Az emelt szintű idegen nyelv választásának feltétele:A tanuló 5. osztályos év végi és 6. osztályos félévi osztályzata magyar nyelvből és a választott idegen nyelvből közepesnél jobb legyen.

Az egészséges élet tantárgy választásának nincs feltétele.
A nem kötelező tanórai foglalkozásokat legalább 5 jelentkező esetén indítjuk.

Az idegen nyelvi csoport maximális létszáma 15 fő lehet.

A késések és mulasztások szempontjából a választott órák a kötelező tanórákkal azonos elbírálás alá esnek.

8. Részt vegyen az iskolai élet szervezésében, tervezésében. Javaslatait közvetlenül vagy az osztálytitkár segítségével eljuttathatja a DÖK munkáját segítő tanárnak.

9. Javaslatot tehet, továbbá kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül választ kell, hogy kapjon. Ha a javaslat vagy kérdésfeltevés szóban történik, elegendő a szóbeli válaszadás, ha a megkeresés írásban történik, a választ is írásban kell megadni.

10. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan ügyben, mely a tanulók nagyobb csoportját érinti. A véleménykérés szempontjából nagyobb csoportnak egy évfolyam tanulóit tekintjük.
A szülői szervezet tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. A véleménykérés szempontjából nagyobb csoportnak egy évfolyam tanulóit tekintjük.

11. Jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indíthat.

III. AZ EGYES TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

A tanulók kötelességeit a közoktatásról szóló törvény 12. paragrafusa tartalmazza.

1. Minden tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek.

2. Köteles megtartani az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. (ld.: IV. fej.)

3. Köteles elsajátítani a balesetvédelmi-, tűzvédelmi- és közlekedési szabályokat, óvja saját és társai testi épségét. A baleset- és tűzvédelmi ismeretek átadása minden tanév első tanítási napján történik, melynek tényét az ellenőrzőbe/tájékoztató füzetbe beírt és a tanuló által aláírt bejegyzés igazolja.

4. Megőrizze a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. (ld.: VI. fej.)

5. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

IV. AZ ISKOLAI MUNKAREND, TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE

1. Az iskola ügyeletet a szülői igények alapján reggel 6:45 – 7:30 -ig, délután
16:00 – 17:30 között biztosít.
Az őszi, téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon ügyeletet legalább 10 fő jelentkezése esetén tartunk. Ugyanez vonatkozik a nyári szünet első és utolsó hetére is, a közbeeső időszakra a kerület biztosítja a rászoruló tanulók elhelyezését.

2. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. 7:50- re minden tanuló foglalja el helyét az osztályteremben. Ha a tanuló 7:50 után érkezik az iskolába, késik. Amennyiben a tanuló a tanár után érkezik az osztályterembe, késésnek számít.

Felső tagozatban havonta:

– öt (órai) késés egy jeggyel ront a havi magatartás jegyen.

– 10 késés következménye osztályfőnöki intő és a havi magatartás két jeggyel rosszabb lesz.

– 15 késés osztályfőnöki rovót von maga után.

– 20 késés következménye igazgatói figyelmeztetés.

– 20-nál több késés fegyelmi eljárást von maga után.

Az órára történő becsengetés előtt 3 perccel jelző csengő szól. A tanuló legkésőbb ekkor elfoglalja a helyét abban a tanteremben, ahol órája lesz, és felszerelését, valamint ellenőrzőjét előkészíti a következő órára.

3. A szünetek rendje

8:45 – 9:00 1. szünet

Alsós tanulók reggeliznek az ebédlőben vagy az osztályteremben.
Felsős tanulók vagy a teremben vagy a folyosón tartózkodnak

9:45 – 10:00 2. szünet

Alsós tanulóknak udvari szünet.
Felsős tanulók reggeliznek az ebédlőben vagy az osztályban.

10:45 – 11:00 3. szünet

Alsósok vagy a folyosón vagy az osztályban tartózkodnak.
Felsős tanulók az osztályteremben nem tartózkodhatnak, vagy a folyosón, vagy az udvaron lehetnek.

11:45 – 12:05 4. szünet
A tanulók vagy az osztályban vagy a folyosón vannak, ha az időjárás engedi, a gyerekek az udvarra is lemehetnek. Akinek 7. órája van, ekkor ebédelhet

12:50 -13:00 5. szünet
A tanulók az osztályban vagy a folyosón tartózkodnak

13:45-13:55 6. szünet
A tanulók az osztályban vagy a folyosón tartózkodnak

Az órákra történő becsengetés után a folyosón tartózkodni nem lehet.

4. Az alsós Montessori – jellegű osztályok napirendje, tájékoztató jelleggel:

7:30 — 8:00
Ráhangolódás (napirend kialakítása, rögzítése, felelősi munkák)

8:00 — 9:00
Beszélgető kör, reggeli

9:00 — 12:00
Tantárgyi blokk, munkálkodás (közben pihenés, levegőzés napi ritmusban, alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz

12:00 — 13:30
Ebéd, fogmosás, mesehallgatás, szabad foglalkozás, játék

13:30 — 14:30
Levegőzés

14:30 — 15:30
Egyéni munkálkodás önellenőrzéssel, új eszközök bemutatása

15:30 — 16:00
Értékelés, uzsonna, gyerekek lekísérése

(Értelemszerűen az eltérő napirend miatt ezekre az osztályokra a csengetési rend nem vonatkozik)

5. Eltérően a többi felső tagozatos osztálytól az 5-6. évfolyamon a Montessori-jellegű osztályokban az önálló munkálkodás, szaktanári irányítással a tanítási órák végétől 15:00 óráig tart. Azok a tanulók, akik 16:00 óráig igénylik a felügyeletet 15:00-16:00 óráig az iskola könyvtárában tartózkodhatnak.

6. A napközi, tanulószoba rendje:

A napköziben, tanulószobában a tanulási idő 15:00 — 1600 óráig tart. A tanulási idő zavartalansága érdekében a gyerekek szülői kérésre vagy 15:00 óra előtt, vagy 16:00 óra után távozhatnak a napköziből, tanulószobából.

7. A tanórán kívüli foglalkozások rendje:

A diákkörök: a közoktatásról szóló törvény 53§ (2) b. pontja alapján a szakkör, Az általunk hirdetett diákköri foglalkozásokat az iskolai órakeret terhére szervezzük. Ha a foglalkozásoknak nincs anyagszükséglete, akkor a részvétel térítésmentes. Az anyagigényes (pl.: főzőcske, kézműves, stb.) szakkörök megtartásához anyagköltség-hozzájárulást szedünk.

Amennyiben igény mutatkozik olyan diákkörök létrehozására, melynek megtartása iskolai órakeretből nem lehetséges – legalább 10 fő jelentkezése esetén –, lehetőség van önköltséges tanfolyamon való részvételre. A szülők ezt az igényüket az iskolavezetéshez benyújtott írásos kérelemben – valamennyi igénylő aláírásával – jelezzék. A tanfolyami díj kiszámításának módját az iskola SzMSz III. rész pontja tartalmazza.

A diákkörök minden tanév szeptember 15-étől május 30-áig működnek, a tanítási szünetek figyelembevételével

8. Az ebédbefizetés és az étkezés lemondásának rendje

Az ebédbefizetések időpontjait a tanév elején hírlevelünkben közöljük a szülőkkel, és havonta a tanulókkal is. Az étkezés befizetésére az adott napokon 7:30-14:00 óráig van lehetőség. Pótbefizetésre csak nagyon indokolt esetben tudunk lehetőséget biztosítani, ennek időpontját az iskolai hirdetőtáblán jelezzük, általában a befizetés napját követő első hétfőn 7:30-tól – 14:00-ig. A befizetésről bizonylatot kapnak a tanulók.

Az étkezés lemondására 8:45-ig az iskolatitkárnál van lehetőség. Az étkezési díj jóváírása a lemondást követő naptól történik.

9. Az iskolából tanítási időben a szülő írásbeli kérelmére távozhat a tanuló. Egyéb távozáshoz az osztályfőnök vagy szaktanár írásbeli engedélye szükséges, melyet a kapuügyeletesnek kell leadni.

Mulasztások igazolása:

A szülő félévenként maximum 6 napot igazolhat, de az ilyen típusú hiányzás egybefüggően 3 napnál nem lehet hosszabb.
Az előre tervezhető mulasztást,

· ha 3 napot nem haladja meg, az osztályfőnöktől,

· 3 napot meghaladó esetben az igazgatótól előzetesen írásban kell kérni. Az igazgatói engedély egyben a mulasztás igazolása is.
Az előre bejelentett hosszabb hiányzás a 6 napba nem számít bele.

10. A testnevelés órákon az órai munka alól felmentést csak az a tanuló kaphat, akinél ez egészségügyileg indokolt. A szülő havonta egy alkalommal, az adott napra kérhet felmentést írásban, az ellenőrzőn vagy az üzenő füzeten keresztül. Egy napnál hosszabb időtartamú felmentés, csak orvosi igazolással adható.
Az ortopédiai vagy egyéb szakorvosi indokú (részleges) felmentési igazolást az ellenjavallt mozgásanyag — illetve a „gyógytestnevelésre utalt”, „könnyített testnevelésre utalt” vagy „időszakos teljes felmentés” — feltüntetésével fogadják el a szaktanárok.

11. Iskolai ünnepélyeken viselt öltözet: fiúknak sötét színű nadrág, fehér ing,
lányoknak sötét szoknya, fehér blúz
Batthyány-jelvény

12. A testnevelés órákon és azokon a sportversenyeken, melyeken tanulóink iskolánk képviseletében vesznek részt, ajánlott viselet a Batthyány-póló.

13. Az ellenőrző könyvét/üzenő füzetét minden tanuló köteles naponta magával hozni, a bejegyzéseket 24 órán belül a szülővel aláíratni.

Az ellenőrző hiányát a fegyelmi lapon az első órát tartó nevelő bejegyzi. A bejegyzéseket az osztályfőnök havonta figyelemmel kíséri. Ha a tanuló egy hónapban 5 esetben otthon felejti az ellenőrzőjét, havi magatartás jegye egy osztályzattal rosszabb lesz.

14. Tanítási órákon a mobiltelefon, walkman, hordozható CD-játszó használata tilos. Ezeket az eszközöket óra alatt ki kell kapcsolni.

Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a fenti eszközöket a tanulók a — portásfülkében erre a célra felszerelt — lemezszekrényben tartsák.

A szekrény használatának szabályai:

A tanítás megkezdése előtt a telefon (walkman, CD-játszó, stb.) egy számmal ellátott zacskóban elhelyezhető, és egy erre a célra rendszeresített füzetbe az elhelyezés időpontját, a gyermek nevét, az eszköz típusát kell beírni, s ezt a tanuló aláírásával igazolja. A tanítás végeztével a telefon (stb.) elvihető, a kivételt ismét aláírással kell igazolni.

Az iskola kizárólag a lemezszekrényben elzárt eszközökért vállal felelősséget.

Ezen kívül minden — az iskolai munkához nem szükséges — értéktárgyban bekövetkező kárért az iskola nem vállal felelősséget.

15. A hetesek/felelősők feladatai:

Szünetekben töröljék le a táblát, gondoskodjanak krétáról, szellőztessenek, ügyeljenek a rendre. Szükség esetén kérjenek segítséget az ügyeletes tanártól.

Óra elején jelentsék a hiányzókat. Ha nem érkezik meg a tanár, akkor ezt a becsengetés után 5 perccel jelezzék az irodában.

A hetesi /felelősi munka értékelése a fegyelmi lapon történik.

16. Az otthoni bemutatásra megkapott témazáró dolgozatot a legközelebbi szakórára – a szülővel aláíratva – vissza kell hozni. Ennek elmulasztása felszerelés hiánynak minősül, és ezt a szaktanár jegyzi fel a szokásos módon.

V. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei

Az iskola minden év május 31-ig felméri, hogy a következő tanévben előreláthatólag hányan igénylik a napközis, illetve a tanulószobai ellátást. A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobába való felvétel.

Felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülője munkába jár.

Ugyancsak felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt a tanulót, akinek szülője beteg, vagy hat éven aluli gyermek, illetve beteg hozzátartozó ellátásáról gondoskodik.

A fentiek szerint felügyeletre nem szoruló tanulók napközi otthonba, illetve tanulószobára történő felvételére a szülő kérelme alapján a lehetőségek függvényében kerülhet sor. Az iskola arra törekszik, hogy minden szülői kérésnek eleget tegyen, s a napközibe/tanuló-szobába minden tanulót felvegyen. Ha több jelentkező van, mint ahány férőhely, akkor a napközi, vagy tanulószobai felvételről az igazgató a tanuló osztályfőnöke és a gyermekvédelmi felelős bevonásával dönt. A döntésről az iskola vezetője határozatban értesíti a tanuló szülőjét.

Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű (elégséges átlagteljesítményű) tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják.

A szülő a gyermeke napközis vagy tanulószobai felvételét év közben is kérheti.

VI. A HELYISÉG- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT SZABÁLYAI

1. Minden tanuló tagja lehet az iskolai könyvtárnak, s annak könyveit igénybe veheti. A könyvtári könyvek megrongálódása vagy elvesztése esetén a tanulónak új példány beszerzéséről kell gondoskodni. Ha ez nem lehetséges, a könyv árát meg kell téríteni.

2. Az iskola eszközeit és létesítményeit a tanulók tanári felügyelettel használhatják. Fegyelmi vétségből bekövetkező, vagy szándékos károkozás esetén a tanuló, ill. családja anyagi felelőséggel tartozik az iskolának.

3. Étkezni csak az ebédlőben, vagy az osztálytermekben lehet. A menzások az ebéd idején kabátjukat és táskájukat az osztálytermükhöz tartozó folyosói szekrényben tegyék le.

4. Az ügyeleti termek használatának rendje:

– reggeli ügyelet: 6:45 — 7:30 a fsz. 36. teremben, ügyeletes nevelő: beosztás szerint.
A tanulók az osztálytermekbe 7:30 órakor mehetnek.

– esti ügyelet: 16:00 — 17:30 a fsz. 40. teremben, ügyeletes nevelő: beosztás szerint.

5. Testnevelés óra előtt/után a tanulók az alagsori öltözőket használhatják. A szünet első felében azok a tanulók öltöznek fel, akiknek előzőleg testnevelés órájuk volt. Nekik az öltözőt a szünet feléig el kell hagyni. A szünet második felében mennek le és öltöznek át azok a tanulók, akiknek következő órájuk a testnevelés óra. Az alagsori rácsos ajtó — tanítási és tömegsport óra alatti — zárva tartásáról a testnevelő tanárok gondoskodnak.
A tornateremben és a kondiban csak utcán nem használt sportcipőben lehet tartózkodni!
A tornaterembe enni- és innivalót bevinni tanórán és egyéb rendezvényeken sem lehet!

VII. Védő, óvó előírások a tanulókra

1. Az első tanítási napon a tanulókat az osztályfőnökök baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. A diákok az ellenőrzőben aláírásukkal igazolják, hogy részt vettek az oktatáson.

2. Lásd VIII/1. pont.

3. Az iskola területén nem lehet rollerezni, gördeszkázni, görkorcsolyázni! A roller csak összecsukott állapotban hozható be az épületbe. Ezeket az eszközöket a tanuló csak saját felelősségére tarthatja az iskolában.

4. Az iskola épületében labdázni csak a tornateremben és a kondi-teremben lehet.

5. Az ablakon kihajolni, az ablakpárkányra felmászni szigorúan tilos!

6. Szúró, vágó eszközök csak felnőtt felügyelete mellett használhatók.

VIII. Az iskolai valamint az iskola által szervezett, – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó –iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartásformák.

Minden tanuló magatartásával az iskolát képviseli, ezért különösen fontosnak tartjuk az alábbi magatartásformák elutasítását.

1. Minden iskolai és az iskola által szervezett programon tilos a gyerekek szervezetére káros élvezeti cikkek: dohányzás, alkohol tartalmú italok és kábítószerek fogyasztása.

A szabály megszegése esetén első esetben a tanuló igazgatói megrovást kap, következő esetben tantestületi intőt, minden további eset fegyelmi eljárást von maga után.

2. Ha a tanuló korából, fizikai vagy egyéb helyzetéből adódóan megfélemlíti társait, ezt az eset súlyosságától függően egyedi elbírálás szerint szankcionáljuk

3. További tiltott, kiemelten kezelt magatartásformák:

· Trágár beszéd, verekedés, a látogatott helyszínen előírt szabályok megszegése, ezzel az iskola hírnevének csorbítása.

Elkövetése esetén a tanuló írásbeli elmarasztalásának soron következő fokozatát kapja.

· Mások testi épségét veszélyeztető játékot játszani tilos

· Az iskola ablakain illetve az iskola udvaráról szándékos kidobálás.

Elkövetése esetén a tanuló írásbeli elmarasztalásának soron következő fokozatát kapja.

· Köpködés, köpőcsövezés.

Elkövetése esetén a tanuló írásbeli elmarasztalásának soron következő fokozatát kapja.

· Szándékos károkozás

Elkövetése esetén a tanuló köteles az okozott kárt kijavítani, illetve a javítás költségeit számla ellenében megtéríteni, valamint írásbeli elmarasztalásának soron következő fokozatát kapja.

IX. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki az osztály vagy az iskola érdekében közösségi munkát végez, iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi versenyeken, sportvetélkedőkön vagy kulturális előadá-sokon vesz részt és ezen sikeresen szerepel, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola dicséretben/jutalomban részesítheti.

Ennek formái:

Tanév közben:

– szaktanári dicséret

– napközis nevelői dicséret

– osztályfőnöki dicséret

– igazgatóhelyettesi dicséret

– igazgatói dicséret

– nevelőtestületi dicséret

Tanév végén:

– egész éves kiemelkedő szaktárgyi teljesítményért a bizonyítványban az adott tárgyból kitűnő minősítés.

– példamutató magatartásért oklevél

– kiemelkedő szorgalomért oklevél

– példamutató magatartásért és szorgalomért a bizonyítvány jegyzet rovatába nevelőtestületi dicséret, oklevél, jutalomkönyv

Az iskolai szaktárgyi versenyeken eredményesen szereplő tanulók szaktanári dicséretet kapnak. Az iskolán kívüli szaktárgyi és sportversenyeken, valamint előadásokon való eredményes szereplésért igazgatói dicséretben részesülnek a tanulók.

A nyolc éven át kimagasló tanulmányi eredményt elért, emberi értékekben és magatartásával is példamutató tanulót (osztályonként egy-egy), a Batthyány-napon Batthyány plakettel jutalmazzuk.

Az osztályok közötti egész évben tartó versenyt megnyerő osztályközösség egy közös programmal eltöltött szabadnapot kap jutalmul, s az iskola alapítványa hozzájárul a közös program költségeihez.

X. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt vagy bármilyen módon árt az iskola jó hírnevének elmarasztalásban részesítjük.

Ennek formái:

– szaktanári figyelmeztető, intő, rovó

– napközis nevelői figyelmeztető, intő, rovó

– osztályfőnöki figyelmeztető, intő, rovó

– igazgatóhelyettesi figyelmeztető, intő

– igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó

– Tantestületi figyelmeztetés.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elvét szem előtt tartjuk, de ettől — a vétség súlyára való tekintettel — el lehet térni.

A közoktatási törvény 76. 77. §-a szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét.

XI. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK, ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK ISKOLÁN BELÜLI ELINTÉZÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAI

1. A tanuló az iskolai élet bármely területére vonatkozó véleményét, javaslatát személyesen vagy az osztálytitkáron keresztül eljuttathatja a diákönkormányzat munkáját segítő tanárnak.

2. A javaslatot DÖK ülésen megvitatják, ha szükséges, eljuttatják az iskola igazgatójához.

3. A tanuló közérdekű javaslatát az iskolagyűléseken is megteheti.

4. Az iskolai diákönkormányzat szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja üléseit.

5. Tanévenként egyszer diákközgyűlést kell összehívni, melynek feladata a tanulói jogok érvényesülésének vizsgálata. A közgyűlés időpontjának meghatározása és összehívása a diákönkormányzat feladata.

6. Ha a tanuló érdekeit valamilyen sérelem éri, a tanuló kulturált formában panasszal élhet az osztályfőnökénél, a diákönkormányzatot vezető tanárnál, vagy az igazgatónál.

XII. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

Az iskola alapvető dokumentumai (Pedagógiai program, házirend, SZMSZ, minőségirányítási program) a tanulók számára hozzáférhető a könyvtárban, helyben olvasásra kikérhető.

XIII. A normatív kedvezményeken kívüli további tankönyv-támogatási igények elbírálásának módja

1. Az iskola minden év november 15-ig felméri a tanulói tankönyvtámogatás iránti igényeket. Azoknál a tanulóknál, akik november után iratkoznak be, az igényfelmérés a beiratkozás időpontjában történik. A normatív kedvezmény iránti igény elbírálása jogszabály szerint történik (2001. évi XXXVII. törvény 8.§).

2. További kedvezmény lehetősége:

– a tankönyvek könyvtári állományból történő kölcsönzése,

– a tankönyvvásárláshoz nyújtható anyagi támogatás.

Tankönyvvásárláshoz adható támogatás:

– Központi költségvetési keret

– Fenntartói költségvetési támogatás.

A támogatás felosztása következő módon történik:

– Az iskolai könyvtár állományába vásárolt tankönyvcsomagok, melyek kölcsönözhetők.

– A törvényben meghatározott mértékű részt az iskola tartós tankönyv vásárlására fordítja.

– Az idegennyelv-oktatásban részesülő tanulók a nyelvkönyveket térítésmentesen kapják.

– A fennmaradó részt differenciáltan osztjuk szét. A támogatás mértékéről a szülő kérelme alapján az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős véleményének kikérésével az iskolavezetés és a tantestület dönt.

A normatív kedvezményeken túli igények elbírálásáról a rendelkezésünkre álló források ismeretében:

– Könyvtári kölcsönzés esetében, a felmérést követő május 30-áig írásban értesítjük a szülőket.

– A fennmaradó rész terhére nyújtott anyagi támogatás esetében, október 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

XIV. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

1. Az étkezési térítési díjakat a megbízott étkezési felelős az igazgató által jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be.

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítése, a megszűnés hónapjának pénzügyi lezárását követő étkezési térítésidíj befizetés időpontjában történik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a reggel 9 óráig történt bejelentés esetén, a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával jóváírja. A lemondás személyesen, vagy telefonon az iskolatitkárnál történhet.

A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg minden évben.

2. A tandíj fizetésre kötelezettek körét, a tandíj megállapításának és fizetésének módját, és az adható kedvezményeket, valamint a tandíjakból befolyt összeg felhasználhatóságát a fenntartó által hozott hatályos rendelet – jelenleg a Budavári Önkormányzat 9/2002. (V. 7.) Kt. r. – határozza meg.

XV. Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

Az étkezési térítési díjakat a Budavári Önkormányzat rendeletben határozza meg.
Kedvezmény a térítési díj összegéből rászorultsági és alanyi jogon illeti meg a tanulókat.
A kedvezmény megállapításához kérelmet kell beadniuk. A kérelem formanyomtatványon történik, melyet az iskola titkárságán lehet kérni, és kitöltve, a szükséges igazolások csatolásával ugyanott kell beadni. A kérelmeket az iskola igazgatóhelyettese bírálja el. Alanyi jogú kedvezmény esetén igény alapján, a rászorultsági kedvezmény esetén pedig a Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda által meghatározott szempontok szerint.

XVI. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vontkozó díjazás szabályai

A tanuló által – tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon – előállított alkotások a tanuló tulajdonát képezik.

XVII. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. A házirendet a tanulókkal az első osztályfőnöki órán, a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismertetni kell. A megismerés tényét az érintettek aláírásukkal igazolják.
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni.

2. A házirendet a törvény által előírt időpontban felül kell vizsgálni. Ha módosító javaslat érkezik a tanulók, tanárok vagy az iskolaszék részéről, akkor csak a kiegészítést, vagy változtatást kell a megfelelő fórumokon elfogadtatni.

Készült a 2004/2005. tanévben.

A tantestület elfogadta 2004. december 13-án.

a tantestület nevében

Diákönkormányzat képviselője

Iskolaszék elnöke

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s